Journal

Author

Output From Project

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และทุนส่วนตัว,1 ม.ค. 2016 - 6 ก.พ. 2018
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :แหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในพื้นที่อนุรักษ์,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019