Conference

The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications
นานาชาติ
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2019 - 23 ก.ย. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2021