โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสของวัตถุดิบทางการเกษตรไทยจากกัญชา และใบมะกรูด ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยกระชายเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2005 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 4 9 0 0
2021 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญการคัดกับคุณภาพและความบริบูรณ์ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2018 ผลของการบรรจุในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพด้านกลิ่นและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียของมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของความร้อนต่อสารสารระเหย สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะแขว่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาการผลิตน้ำซอสหมูแดงเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การผลิตสารให้กลิ่นมะกรูดในรูปผงโดยกระบวนการอินคลูชันคอมเพล็กซ์และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของน้ำตาลและกรดอะมิโนในการเป็นสารตั้งต้นต่อสารให้กลิ่นในน้ำมะพร้าวแก่แปรรูปด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาสารให้กลิ่นใบมะกรูดที่กักเก็บด้วยสตาร์ชเพื่อเพิ่มความคงตัวของสารให้กลิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ฐานข้อมูลด้านเคมีเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงของมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่นของน้ำมะพร้าวสเตอริไลซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การยับยั้งการเกิดสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ในกะทิบรรจุกระป๋องระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลของสารสกัดกระวานต่อการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากสารสกัดกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการยับยั้งการเกิดสารก่อกลายพันธุ์ของกระชายเหลืองในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผ่านความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาสารให้กลิ่นสำคัญในใบมะกรูดสด ใบมะกรูดทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน และใบมะกรูดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสารให้กลิ่นสำคัญในตะไคร้สด ตะไคร้ในน้ำ และตะไคร้ในน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 ผลของอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงสารระเหยในส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 บทบาทของแบคทีเรียกรดแล็กทิกต่อการเปลี่ยนแปลงกรดอินทรีย์ และสารระเหยในกระบวนการหมักข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การใช้พืชสมุนไพรในการต้านการเกิดออกซิเดชันของเนื้อหมูบดใน ระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 9 3 0 0
2020 การเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการผลิตสารให้กลิ่นคล้ายเนื้อสัตว์ด้วยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอมมะลิที่มีผลจากการขัดสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2017 การศึกษาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในกุ้งแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แคลเทค จำกัด 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 0 0 0
2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 0 0 0
2011 การศึกษาสารที่ทำให้เกิดกลิ่น musty ในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ Siam Del Monte Co., Ltd. 0 0 0 0
2010 สารประกอบฟีนอลิก สมบัติต้านออกซิเดชันและสารให้กลิ่นของมะเดื่อฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
2010 การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่ม วัตถุกันเสีย หัวหน้าโครงการ กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
2009 ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดจากกากลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 ผลของความร้อนต่อคุณภาพด้านกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมเผา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือมะยงชิดเพื่อผลิตชาเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2007 ผลของ Ultrafiltration ต่อคุณภาพด้านกลิ่นรสของน้ำสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2006 ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นสำคัญในรูปอิสระและยึดจับกับสารไกลโคไซด์ในตะไคร้ และใบมะกรูด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2005 ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นสำคัญในรูปอิสระและยึดจับกับสารไกลโคไซด์ในตะไคร้ และใบมะกรูด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2004 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0