ผลของอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงสารระเหยในส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year National Journal 1
2010 exสุวลี ฟองอินทร์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของฟิลม์พลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 428-431
Publish Year International Conference 1
2014 exSuwalee Fongin, exSasitorn Tongchitpakdee, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON AROMA COMPOUNDS, PHENOLIC COMPOUNDS AND VITAMIN C CONTENTS OF FRESH-CUT POMELO", Shelf life International Meeting 2014 (SLIM 2014), 11 - 12 มิถุนายน 2014, นิวเจอร์ซีย์ นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2009 exสุวลี ฟองอินทร์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของฟิล์มพลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย