บทบาทของแบคทีเรียกรดแล็กทิกต่อการเปลี่ยนแปลงกรดอินทรีย์ และสารระเหยในกระบวนการหมักข้าว

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Changes in Chemical Properties and Volatile Compounds during Thai Fermented Rice Noodle process", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน