การเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการผลิตสารให้กลิ่นคล้ายเนื้อสัตว์ด้วยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล