การศึกษาสารให้กลิ่นใบมะกรูดที่กักเก็บด้วยสตาร์ชเพื่อเพิ่มความคงตัวของสารให้กลิ่น

Publish Year National Conference 1
2016 exณฐิฒา รอดขวัญ , inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "สารประกอบเชิงซ้อนแบบอินคลูชันของสารให้กลิ่นสำคัญของใบมะกรูดด้วยสตาร์ชถั่วเขียวและการปลดปล่อยที่ค่าพีเอชต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย