ผลของ Ultrafiltration ต่อคุณภาพด้านกลิ่นรสของน้ำสับปะรด

Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวสุธาสินี ชิ้นทอง, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสารระเหยให้กลื่นและวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย