ผลของความร้อนต่อคุณภาพด้านกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมเผา

Publish Year National Conference 1
2011 exชนัญชิดา แซ่ม้า , inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย