Person Image

  Education

  • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute and Technology, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 21 26 0 0
  2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research Fund (BRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 0 0 0 0
  2021 การศึกษาการกระจายตัวของจุลธาตุในหอยทะเลสองฝาโดยการสร้างภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
  2010 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2006 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบหลายธาตุ หัวหน้าโครงการ ทุนรัฐบาลออสเตรเลียผ่านหน่วยงาน ANSTO 0 0 0 0
  2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์ธาตุ หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทริเทียมที่มีระดับความเข้มข้นต่ำในน้ำประปาโดยวิธีการกลั่น หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 9 8 0 0
  2020 การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินปริมาณรังสีโดยใช้เซลล์รากผมด้วยวิธีโคเมท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสร้างภาพขนาดเล็กจากหัววัด Gas Electron Multiplier (GEM) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
  2013 การประเมินการได้รับปริมาณรังสีสูงจากชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนแบบ Tyvek ที่ผู้ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีเบื้องต้นสวมใส่ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยใช้เทคนิค Electron Paramagnetic Resonance (EPR) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การปรับปรุงคุณภาพพลอยเพื่อการเปลี่ยนสีพลอยโทแพซและ ทัวมาลีนด้วยนิวเคลียร์เทคนิค เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบอาหารฉายรังสีประเภทเนื้อสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช้ไอโซโทปรังสีในกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ บริเวณภาคเหนือและการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในดินของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 5 7 0 0
  2020 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอกซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอกซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอ็กซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
  2015 Radiation Biodosimetry:Preparedness for Radiological Emergency in Thailand หัวหน้าโครงการ IAEA 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์อนุภาคเหล็กและทองที่มีขนาดระดับนาโนเมตรเพื่อใช้ในงานทางด้านสารเภสัชรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 การทดสอบขั้นพรีคลินิคของเวชศาสตร์นาโนสำหรับการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
  2012 มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
  2011 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 3 0 0
  2011 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของดีเอ็นเอกับการได้รับรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์แบบเฉียบพลัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของดีเอ็นเอกับการได้รับรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์แบบเฉียบพลัน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 การตรวจสอบอาหารฉายรังสีด้วยเทคนิค ESR หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2008 การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2008 การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2008 การศึกษาอัตราการขับถ่ายสารรังสีจากร่างกายของคนไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2008 การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิงในห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลท หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู 0 0 0 0