การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ

Publish Year International Journal 1
2023 exKanokwan Khamanek, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exDonruedee Toyen, exChittranuch Chantarot, exMonthon Yongprawat, exChakrit Saengkorakot, exArchara Phattanasub, exPiyawan Krisanangkura, exRyuta Hazama, exAnawat Rittirong, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessing tritium contamination in Thailand's rainwater: A study of environmental monitoring and nuclear surveillance", Journal of Environmental Radioactivity, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 107151
Publish Year National Conference 1
2023 exChittranuch Chantarot, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMonthon Yongprawat, exChakrit Saengkorakot, exDonruedee Toyen, "การตรวจวัดทริเทียมระดับต่ำในน้ำประปาส่วนภูมิภาคของประเทศไทยด้วยวิธีการเพิ่มความเข้มข้นด้วยไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย