การศึกษาการกระจายตัวของจุลธาตุในหอยทะเลสองฝาโดยการสร้างภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์