ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada multiflorum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 429-434
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท", การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย