การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Identification of irradiated garlic powders by luminescence techniques ", The 20th International Conference on Science and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการสกัดแร่ซิลิเกตเพื่อใช้ตรวจสอบมันฝรั่งฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวอาทิตยา สุขเกษม, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, "ผลของแร่องค์ประกอบต่อการวิเคราะห์สัญญาณเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของกระเทียมฉายรังสี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธี DNA Comet Assay สำหรับตรวจสอบเมล็ดถั่วเขียว ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท. 32), 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย