การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบอาหารฉายรังสีประเภทเนื้อสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป

Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวปาริชาติ บุญชู, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF IRRADIATION IN CHICKEN MEAT BY GAS CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETRY (GC-MS)", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand, 21 ตุลาคม 2013 - 23 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย