การพัฒนาระบบสร้างภาพขนาดเล็กจากหัววัด Gas Electron Multiplier (GEM)

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPiyakul Kumphiranon, exKittipong Kulasri, exAnawat Rittirong, "Effects of high gas flow rates on the standard 10 cm ? 10 cm GEM prototype", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 876-883
Publish Year National Conference 1
2015 exกิตติพงษ์ กุลาศรี, exปิยะกุล คัมภิรานนท์, exอนวัช ฤทธิรงค์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดรังสีแกมมาและรังสีเบต้าด้วยหัววัดรังสี Gas Electron Multiplier (GEM)", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) , 14 - 15 กันยายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย