การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิงในห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลท