Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Molecular Genetics), University of Glasgow, Glasgow,, UK, 2537
  • M.Sc. (Industrial Microbiology),, Chulalongkorn University, ไทย, 2533
  • B.Sc. (Microbiology), Chulalongkorn University, ไทย, 2530

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 4 7 0 0
2020 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกวิธีกายภาพเคมีและการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การโคลนยีนและวิเคราะห์เอนไซม์ย่อยลิกโนเซลลูโลสชนิดใหม่จากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 Investigation of Interaction between endophytic actinomycetes and crop plants on growth and stress by transcriptional and probeomic analyses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2015 การโคลนยีนและวิเคราะห์เอนไซม์ย่อยลิกโนเซลลูโลสชนิดใหม่จากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 Investigation of Interaction between endophytic actinomycetes and crop plants on growth and stress by transcriptional and probeomic analyses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การทำให้เกิดการกลายของยีน methylase และ oxygenase/hydroxylase ในกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่อเป็นแนวทางสร้างโครงสร้างใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 15 25 0 0
2018 ไมโครไบโอมส์ของอ้อยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์กับไฟโตพลาสมาโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 Investigation of Interaction between endophytic actinomycetes and crop plants on growth and stress by transcriptional and probeomic analyses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida สายพันธุ์ที่ก่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและโรคปอดบวมในโคและกระบือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาวัคซีนที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การพัฒนาสูตรอาหาร TCBS เพื่อผลิตเป็นชุดตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาสูตรอาหารใหม่สำหรับชุดตรวจสอบจุลินทรีย์ MakroMedia เพื่อการยืดอายุและความเสถียรในการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระบบวิเคราะห์สืบค้นและประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับข้อมูลชีวสารสนเทศด้านโครงสร้างและฟังก์ชันของโปรตีนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 15 0 0
2007 การทำให้เกิดการกลายของยีน methylase และ oxygenase/hydroxylase ในกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่อเป็นแนวทางสร้างโครงสร้างใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทำนายตำแหน่งการกลายพันธุ์หนึ่งลำดับเบสโดยใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนย่อยของโปรตีน แบบอัจฉริยะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือออกแบบไพรเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การพัฒนาเว็บท่าเบ็ดเสร็จเพื่อการวิจัยเชิงพันธุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 14 21 0 0
2018 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกด้วยวิธีกายภาพเคมี และการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถึชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ Streptomyces mobaraensis เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์ transglutaminase หัวหน้าโครงการ บริษัท รามาโปรดั๊กชั่น จำกัด 0 0 0 0
2016 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกด้วยวิธีกายภาพเคมี และการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยืนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
2015 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอคติโนมัยสึทเอนโดไฟต์กับพืชไร่ในแง่การเจริญและความเครียดโดยการวิเคราะห์ทรานสคริปชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 9 0 0
2012 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2011 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
2010 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
2009 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2008 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2007 Expression of novel actinobacteria TypeIII polyketide synthase (PKS) gene: towards new natural product discovery หัวหน้าโครงการ Britisch Council, UK 0 2 0 0
2007 การสร้างสายพันธุ์กลายโดยการจัดการยีนที่เกี่ยวข้องกับ Shikimate pathway ใน Streptomyces หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2006 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 3 0 0
2002 การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อราใน Streptomycete ด้วยวิธี gene Disruption. หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 0 0 0