การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Signature Recognition Methods for Identifying Influenza Sequences", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 3581, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 504-513
1999 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exNiKitas A.Alexandridis, "Search Algorithms for Subdatatype-based Multimedia Retrieval", Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กันยายน 1999, หน้า 167-186
Publish Year National Journal 1
2006 exSiriporn Attanoraks, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "CONSENSUS SELECTION ALGORITHM FOR AUTOMATIC PRIMER DESIGN SYSTEM", KMITL Science Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2a, พฤษภาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 34-42
Publish Year National Conference 1
2008 exPattra Sumanojitraporn, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกวัตถุเคลื่อนที่ในบริเวณถูกบดบังโดยการวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบ", The National Graduate Conference, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย