ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ

Publish Year International Journal 3
2016 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exAkira Tak?, exYuki Inahashi, exSatoshi Omura, exYoko Takahashi, exAtsuko Matsumoto, "Proposal of Sphaerimonospora cavernae gen. nov., sp. nov. and transfer of Microbispora mesophila (Zhang et al., 1998) to Sphaerimonospora mesophila comb. nov. and Microbispora thailandensis (Duangmal et al., 2012) to Sphaerimonospora thailandensis comb. nov.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 1735-1744
2012 exNanthavut Niyomvong, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from tropical limestone caves", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 373-388
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, exNanthavut Niyomvong, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Microbispora thailandensis sp. nov., an actinomycete isolated from cave soil", The Journal of Antibiotics , ปีที่ 65, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 491-494
Publish Year International Conference 1
2009 exนันวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Diversity of cultivable actinomycetes from Tropical limestone cave soil", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน