ระบบวิเคราะห์สืบค้นและประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับข้อมูลชีวสารสนเทศด้านโครงสร้างและฟังก์ชันของโปรตีนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและยา

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Short Text Document Clustering using Distributed Word Representation and Document Distance", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 107-119
2018 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Constraint-based discriminative dimension selection for high-dimensional stream clustering", Journal of Advances in Intelligent Informatics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2018, หน้า 167-179
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์บนฐานข้อมูลที่ไม่สมดุล", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012
Publish Year International Conference 8
2021 exNuttrachai Promptsook, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Thai Equity Mutual Fund Net Asset Value Return Prediction Using Internal Factors", The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021), 26 - 28 สิงหาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exThanapat Kangkachit, exLaurent d'Orazio, exDimitris Kotzinos, exDominique Laurent, exNicolas Spyratos, "Towards Data-and-Innovation Driven Sustainable and Productive Agriculture: BIO-AGRI-WATCH as a Use Case Study", 2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 15 - 18 ธันวาคม 2021, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2019 exIsara Khongsrabut, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Outliers Detection in Time Series Data Case study: Provincial Waterworks Authority", The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน ประเทศไทย
2019 exKraisak Khusuwan, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "EBITDA Time Series ForecastingCase study: Provincial Waterworks Authority", The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน ประเทศไทย
2018 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "High-dimensional data stream clustering: Our research experiences", The International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia 2018 and The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering 2018, 26 - 27 พฤศจิกายน 2018, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 exChutimol Kramakum, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Information gain Aggregation-based Approach for Time Series Shapelets Discovery", 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 1 - 3 พฤศจิกายน 2018, Hochimin สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exBordin Saengthongloun, exธนภัทร ฆังคะจิตร, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "AC-Stream: Associative Classification over data Streams using multiple class association rules", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 exKlakhaeng, N., exKangkachit, T., inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Classification model with subspace data-dependent balls", Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013, 29 พฤษภาคม 2013
Publish Year National Conference 3
2017 exเทียนชัย อุ่นน้อย, exสำรี มั่นเขตต์กรน์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Prediction on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) using Data Mining and Feature Selection Techniques", The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’2017), 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวารุณี แต้มคู, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บูริหารสถาบันการศึกษา", The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’2017), 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเทียนชัย อุ่นน้อย, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Tobacco data on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) using Data Mining and Feature Selection Techniques", 9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เลย ประเทศไทย