การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Sphaerisporangium siamense sp. nov., an actinomycete isolated from rubber–tree rhizospheric soil", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 293-296
2010 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRatchanee Mingma, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Saccharopolyspora phatthalungensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Hevea brasiliensis", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 1904-1908
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Isolation of actinomycetes from roots and rhizospheric soil of rubber trees to inhibit Corynespora cassiicola and Phytophthora botryosa", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน