การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกด้วยวิธีกายภาพเคมี และการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยืนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท