การเพิ่มชีวมวลและปริมาณโปรตีนในแหนเป็ดโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น