การโคลนยีนและวิเคราะห์เอนไซม์ย่อยลิกโนเซลลูโลสชนิดใหม่จากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์