การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

Publish Year International Journal 3
2014 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPathom-aree W., inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Isolation of rhizospheric and roots endophytic actinomycetes from Leguminosae plant and their activities to inhibit soybean pathogen, Xanthomonas campestris pv. glycine", World J Microbiol Biotechnol, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 271-280
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated fromroots of Samanea saman (Jacq.) Merr.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 951-955
2010 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exChantra Indananda, exChakrit Bunyoo, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exMatsumoto, Atsuko, exTakahashi, Yoko, "Actinoallomurus acaciae sp nov., an endophytic actinomycete isolated from Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ Part 3 , มีนาคม 2010, หน้า 554-559
Publish Year International Conference 1
2007 exRachanee Mingma, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Isolation and screening of actinomycetes isolated from root and rhizosphere of leguminous plants for antimicrobial activities", 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 26 - 30 สิงหาคม 2007, Newcastle สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ