โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 10 21 0 0
2014 การศึกษาผลกระทบของการใช้เอทานอลผสมน้ำในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2014 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 3 0 0
2014 การศึกษาความเครียดและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหักเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะและกระดูกหน้าขา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วที่มีต่อเครื่องกรองอนุภาคดีเซล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 10 0 0
2014 การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อที่มีการไหลหมุนควง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 4 0 0
2014 การศึกษาผลเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมในการใช้เครื่องแสดงและอุ่นข้าวหลาม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การศึกษาค่าความเค้นในแผ่นโลหะยึดกระดูกแบบ LC-DCP เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงบิดของสกรูแบบธรรมดา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 4 0 0
2014 การประยุกต์ใช้เครื่องสร้างความต่างศักย์สูงกับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษและการบริโภคเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0