โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2010

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 1 0 0
2010 การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2010 การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2010 การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0