อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา, "อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 68-89
Publish Year National Conference 1
2016 inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม", ที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย