อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental Investigation on Turbulent Convection in Solar Air Heater Channel Fitted with Delta Winglet Vortex Generator", Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Using Rib and Delta Winglet", ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 74-82
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exSombat Tamna, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent convection in a solar air heater channel with baffles/winglets", Proceedings of the 2014 International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกสี่เหลี่ยมผืนผ้า", นายเรือวิชาการ 58, 26 - 28 สิงหาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของการใช้ครีบร่วมกับปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในช่องขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้า", การประชุมวิชาการ การการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13 - 14 มีนาคม 2014, จันทบุรี ประเทศไทย