การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข

Publish Year National Conference 1
2014 exสมบุญ สารทอง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณหาเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย