โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 8 0 0 0
2021 ผลกระทบของรูปทรงของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบช่องขนาน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2021 การศึกษาเชิงทดลองของสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ตัวสร้างการไหลหมุนควง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 4 0 0 0
2021 การจำลองแบบระบบทำความเย็นด้วยแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสหสัมพันธ์สำหรับเลขนัสเซลท์และตัวประกอบเสียดทานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผ่นกั้นบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2021 การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลสูบเดียวที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงผสมและการฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่ท่อไอดี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การวิเคราะห์ทางอุณหพลวัตและการหาจุดเหมาะสมของวัฏจักรกำลังก๊าซ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบช่วงล่างและระบบระบายความร้อนสำหรับยานยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การพัฒนายานยนต์เพื่อรองรับเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์และพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0