โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2016

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 3 0 0
2016 การระบุค่าลักษณะเฉพาะของวัสดุโดยใช้วิธีเชิงตัวเลขและการทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2016 กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 10 0 0
2016 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ Array Insert หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 3 1 0 0
2016 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดมลพิษจาก PM2.5 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2016 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2016 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ครีบตัววีไม่ต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2016 การสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2016 การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2016 การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2016 การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นแกรฟีนแบบแผ่นเดี่ยวเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สารแบบนาโนพอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2016 โครงงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การทดสอบและวิเคราะห์โมเดลยานเบาะอากาศ (WIG) New oneในอุโมงค์ลม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาออกแบบซีลกันรั่วสำหรับระบบท่องอแบบไม่หยุดเดินเครื่อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0