การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วที่มีต่อเครื่องกรองอนุภาคดีเซล

Publish Year International Journal 3
2022 exMongkol Dangsunthonchai, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel ParticulateFilter-Equipped Engine", ACS Omeaga, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 3384-3394
2022 inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Adjacent combustion heat release and emissions over various load ranges in a premixed direct injection diesel engine: A comparison between gasoline and ethanol port injection", Energy, ปีที่ 243, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 122719-1-13
2018 exVipavanich, C., inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2018, หน้า 143-148
Publish Year International Conference 6
2020 exPhanuwat Boontatao, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Influences of Alternative Diesel Fuels on Tailpipe Emissions and Particulate Matter under the Highway Fuel Economy Test Cycle", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exKampanart Theinnoi, exBoonlue Sawatmongkhon, exThawatchai Wongchang, exEkarong Sukjit, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "The Combustion Characteristic of Fuel Additives with Diesel Diesel-Ethanol Fuel blends on Engine Performance", 25th Small Engine Technology Conference 2019, 19 - 21 พฤศจิกายน 2019, Hiroshima ญี่ปุ่น
2017 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, exManida Tongroon, "Combustion Characteristics and Particulate Matter NumberSize Study of Ethanol and Diesel Reactivity ControlledCompression Ignition Engine", 13th International Conference on Engines & Vehicles, 10 - 14 กันยายน 2017, Capri สาธารณรัฐอิตาลี
2016 exMongkol Dangsunthonchai, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSarapon Thitipatanapong, "Quantitative Impact of Waste Used Oil Based Biodiesel Blends on Combustion Generated Particulate Matter Composition Using Thermo-gravimetric Analysis", The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology , 21 - 23 เมษายน 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exนายมงคล แดงสุนทรชัย, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Review of Diesel Particulate Filter Regeneration", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Waste Cooking Oil Based Biodiesel Application in Agricultural Diesel Engine", 22nd European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E 2014), 23 - 26 มิถุนายน 2014, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 4
2017 exวิรัตน์ สิทธิรัตน์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความเสียดทานในปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมที่ใช้ไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายของจำนวน-ขนาดของฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลที่ถูกให้ความร้อนก่อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exศุภมิตร ทะลุจิตร์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของฝุ่นละอองดีเซลภายใต้การแปรผันของความดันในการฉีดเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2016 exนายมงคล แดงสุนทรชัย, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลผสมและติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองดีเซล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย