การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อที่มีการไหลหมุนควง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat Transfer in Round Tube with Rectangular-Winglet Vortex Generators", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 1173-1177
Publish Year International Conference 1
2014 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Influence of Double-sided Rectangular-wing Tape Insert on Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Tube", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2014), 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นพรุนติดปีกสามเหลี่ยม", การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19 - 20 มีนาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exวทัญญู ไพโรจน์ , exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของการใส่แผ่นพรุนติดปีกคดเคี้ยวต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อกลมด้วยแผ่นปีก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย