การศึกษาผลเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมในการใช้เครื่องแสดงและอุ่นข้าวหลาม