โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2019

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อกลมด้วยการติดตั้งแผ่นกั้น หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 10 5 1 0
2019 การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบเอียงบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีก หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2019 ระบบต้นแบบประเมินความสามารถในการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 1 0
2019 การพัฒนาเครื่องออกกำลังกายระบบล้อเลื่อนจากแนวคิดรถล้อเลื่อนและเครื่องพาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 1 1 0 0
2019 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 โครงการพัฒนากรณีการใช้ 5G เชื่อมโยงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาผลกระทบในการใช้ อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซลต่อการปลดปล่อยอนุภาคฝุ่น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาซอฟแวร์ช่วยฟังบนมือถือ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การออกแบบระบบตรวจสอบชิ้นงาน AXLE HOUSING ของรถยนต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบให้บริการ GPS สำหรับร้านเช่ารถในสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การดำเนินงานร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนายกระดับสถานประกอบการเพื่อเข้าระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และมาตรฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0