โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2013

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 12 9 0 0
2013 โครงการศึกษาและพัฒนาครีบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2013 การวิเคราะทางอุณหพลศาสตร์สำหรับการนำความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 เครื่องผลิตน้ำสะอาดสำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การศึกษาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์และระดับเสียงโดยใช้ไมโครโฟนหลายตัว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 ผลกระทบของขนาดแรงบิดต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหักและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 เทคโนโลยีการขึ้นรูปในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
2013 ความสัมพันธ์ของความเครียดในแผ่นโลหะยึดกระดูกกับระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะยึดกระดูกกับกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 7 0 0
2013 คุณลักษณะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างความปั่นป่วนแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 1 0 0
2013 การประเมินทางชีวกลศาสตร์ของอุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูกเพื่อใช้ในการรักษาอาการแตกหักของกระดูกต้นขา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การหาจุดสอดส่วนปลายของอุปกรณ์ทางออร์โธปีดิกส์ที่อาศัยโพรงกระดูกเป็นส่วนอ้างอิงในการใช้งาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การศึกษาการปรับปรุงวิธีการยึดอุปกรณ์ Dynamic Hip Screws เพื่อรักษาอาการแตกหักของกระดูกต้นขาส่วนบน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2013 การใส่ส่วนหัวกระดูกเรเดียสเทียม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 2 1 0 0
2013 การพัฒนาฐานข้อมูลกายวิภาคช่วงล่างของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0