โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 12 19 0 0
2015 อิทธิพลของขนาดและการจัดวางครีบต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การกำจัดสารซัลไฟด์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การศึกษาเชิงทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเกี่ยวกับการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 4 0 0
2015 สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 5 1 0 0
2015 การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 11 0 0
2015 การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0