โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 7 6 2 0
2018 สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2018 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การศึกษาการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องทำน้ำเย็นระบบดูดซับชนิดซิลิกาเจลและน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2018 การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
2018 การออกแบบระบบและวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุผู้โดยสารติดอยู่ในยานพาหนะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
2018 การศึกษาสภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การวิเคราะห์เชิงความถี่ของการสั่นของฐานยึดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-น้ำมันดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2018 การออกแบบและควบคุมระบบการจำลองการเคลื่อนที่ด้วยโครงสร้างแบบสจ๊วต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 2 0 0
2018 การศึกษาการใช้สารสกัดไหมในการสร้างชีววัสดุเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2018 ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับการแปรรูปอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0