ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2017

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Coastal Revetment Design Process in Thailand", WIT Transactions on The Built Environment, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 33-44
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Elevated Water Level from Wind along the Gulf of Thailand", Thalassas: An International Journal of Marine Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2017, หน้า 179-185
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "The Highest Seawater Level Along the Upper Gulf of Thailand in 100 Years", Oceanography & Fisheries Open Access Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, มกราคม - ตุลาคม 2017, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง", วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 13-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2017 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of Hypothetical Accident in Ninh Thuan1 Nuclear Power Plant using HYSPLIT", International Conference In Simulation And Modelling (SIMMOD 2017), 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ณพิตร วัฒนวีระพงษ์, inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation Analysis for performance evaluating in container terminal", International Conference On Simulation and Modelling 2017 (SIMMOD 2017), 23 - 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exSasirin Srisomkiew, exPitayakon Limtong, inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation between soil organic carbon and land use, slope class and soil texture in chaing rai province of thailand", Global Symposium on Soil Organic Carbon, 21-23 March 2017, Rome, Italy, 21 - 23 มีนาคม 2017, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 3
2017 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Reaction Temperature on Phase Transitions and Dielectric Property of CaCO3 Prepared by Precipitation Method", การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจฟาร์มปลานิลในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี อบแพทย์, "การประเมินห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกสำหรับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2017]