Expertise Cloud

1. การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 2. ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ (Fruit Logistics System) 3. การประหยัดพลังงาน (Energy Savings) 4. แบบจำลองการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization Model)AECAerospaceAnalytic hierarchy processANOVAautomotive axleAutomotive cushion seatingAutomotive industrybatch processcarbon footprintComparative analysisContinuous processcost of qualityCritical path methodenergy savingsFabric wrinkleFeasibility Studyfinancial analysisforecastingFoundry industryFoundry processFruit logistics systemsGreen logisticsInspection errorInterlocking BlockLinear programmingLogisticLogisticsMixed Integer Linear programmingMulti-modal transportMulti-objective optimization modelNATO Standard Agreementsnumber of KanbanPolyisocyanurate Foamproduction planningProject feasibility industryProject feasibility studyProject managementpull systempumping automotive part industryquality control strategyquality costsRedesign supply chainReverse logisticsReverse Logistics network modelSchedulingsemiconductorsequencingsimulationSMEsteel industrySteel productsVentilation Blockการจำลองแบบปัญหาการวิเคราะห์ทางการเงินการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกการสั่งซื้อที่ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่างขนมไทยเครื่องปรับอากาศจริยธรรมจุดสั่งซื้อใหม่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เทคโนโลยีการผลิตขนมไทยแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็มโปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจำนวนเต็มแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรทัศน์เมืองพัทยายางรถยนต์ระบบการผลิตแบบลีน รถขุดดิน ระบบคัมบังระบบมิลค์รันระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับระบบหอหล่อเย็นเรือลากจูงโรงงานประกอบรถยนต์ลวดเหล็กลานกองสินค้าโลจิสติกส์การท่องเที่ยววิธีการหาเส้นทางวิกฤตแบบฟัซซี่ วิธีการหาเส้นทางวิกฤติศูนย์กระจายโลจิสติกส์ไปรษณีย์ศูนย์กลางถ่วงน้ำหนักสภาวะอุตสาหกรรมสายการบินสารทดแทนสารเฮลอนสารเฮลอนห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกแหล่งเงินทุนอากาศยานไร้คนขับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมยาและการแพทย์อุตสาหกรรมเหล็ก การประเมินวัฏจักรชีวิตโอโซน

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก