ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2013

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Detached breakwaters: Communities’ preferences for sustainable coastal protection", Journal of Environmental Management, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2013 - มกราคม 2012, หน้า 106-113
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Erosion protection options of a muddy coastline in Thailand: Stakeholders' shared responsibilities", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 81-90

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Marine physical impacts of bridge foundations in Tammalung estuary, Thailand", ECSA 53: Estuaries and Coastal Area in Times of Intense Change 2013, 13 - 17 ตุลาคม 2013, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanchana Sethanan, exChettha Chamnanlor, "Heuristic Algorithms for Storage Location Assignment in a Container Terminal", The 9th International Conference on Optimization: Techniques and Applications, 12 - 16 ธันวาคม 2013, Taipei ไต้หวัน

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2013]