ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2014

Publish Year National Journal 5
2014 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบภายนอกเชิงลบและการขนส่งทางทะเล", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy), ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 101-111
2014 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "มลพิษจากเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ", วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 32-40
2014 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชายฝั่งทะเลและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ", วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-2557, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 235-247
2014 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ", นาวิกศาสตร์, ปีที่ 97, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 39-46
2014 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือตามอนุสัญญา MARPOL 73/78", วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 48-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2014 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Erosion Protection Plans of Muddy Coastline in Thailand in terms of Coastal Structure Effectiveness and Acceptance of Communities", The Twenty-fourth (2014) International Ocean and Polar Engineering Conference, 15 - 20 มิถุนายน 2014, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Impacts of a Barge Accident on River Bank Stability", 2014 Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2014), 29 - 30 พฤศจิกายน 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Autonomous Underwater Vehicle for Coastal survey", The Twenty-fourth (2014) International OCEAN AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE, 15 - 20 มิถุนายน 2014, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ Performance Evaluation Matrix (PEM)เพื่อการพัฒนานโยบายส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: สายเรือไทย", การสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "ธุรกิจการบิน...ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม", 19 กันยายน 2014, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2014]