Person Image

  Education

  • Ph.D.(Electronics and Electrical Engineering), University of Southampton, อังกฤษ, 2550
  • วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Calcium CarbonateCrystallizable solventHeavy MetalHILHomographyhydrodynamicHydrodynamicsICP-AESinduced pressureInduction MotorInfraredInfrared camerainfrared guidanceinfrared receiverinfrared transmitterInverse problemInverse problemsMicrocontrollerPM10PolymorphPolythiophenepositioning systemprecipitationpropellerReaction TemperatureRemote controlRenewable energyRobotROVScanning Electron Microscopic (SEM)SEMSEM/EDSship controlShip large roll motionShip roll motionSi Rachasignificant wave heightsignificant wave periodsol gelSolar EnergySpan errorspherical shapeSystem identificationTelemedicineTeleroundingThree phase motorthrustertitanium oxideTSPTwin gyro-stabilizervateriteWave energywave energy converterwave gaugeWave heightWAXDwind directionXRDการกัดเซาะชายฝั่งการท่องเที่ยวทางน้ำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งการปักไม้ไผ่/กำแพงไม้ไผ่การเปลี่ยนเฟส (phase transition)กำลังม้า (Horse Power)เขม่าปืนคลื่นเครื่องชี้ตำแหน่งแคลเซียมคาร์บอร์เนต (calcium carbonate)จุลโครงสร้างจุลโครงสร้าง (microstructure) โครงผลึก (crystal structure)จุลโครงสร้าง (Microstructure) หัววัดแก๊ส (Gas Sensor)ชุดตรวจปริมาณน้ำมันดีบุกออกไซด์ (SnO2)ตัวควบคุมท่าเทียบเรือเกาะล้านทุ่นลอยทุ่นวัดคลื่นปาล์มน้ำมันแผ่นปูนซีเมนต์ฝักตบชวาฝุ่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน HPLC ICP-AESฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตรฝุ่นละอองรวมฟิล์มบาง (Thin Film)มลพิษอากาศมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)ยานสำรวจใต้น้ำยานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับระบบขับเคลื่อน (Proportion System)เรดาห์ตรวจวัดคลื่นเรือพลังงานแสงอาทิตย์แรงดึงดูดโน้มถ่วงแรงต้านทาน (Resistance)สภาพนำไฟฟ้า (conductivity)หาดเลนองค์ประกอบธาตุเอเค47เอ็ม16ไฮโดรเจน (H2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • มิ.ย. 2561 - มิ.ย. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • มิ.ย. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of crystallizable solvent on the morphology and performance of P3HT:PCBM bulk-heterojunction solar cellsKeawprajak A., Piyakulawat P., Klamchuen A., Iamraksa P., Asawapirom U.2010Solar Energy Materials and Solar Cells
  94(3),pp. 531-536
  40
  2The Possibility of Using Electrical Motor for Boat Propulsion SystemReabroy R., Tiaple Y., Pongduang S., Nantawong T., Iamraksa P.2015Energy Procedia
  79,pp. 1008-1014
  12
  3Nonparametric Identification of Nonlinear Added Mass Moment of Inertia and Damping Moment Characteristics of Large-Amplitude Ship Roll MotionPongduang S., Chungchoo C., Iamraksa P.2020Journal of Marine Science and Application
  19(1),pp. 17-27
  3
  4Si/SiGe near-infrared photodetectors grown using low pressure chemical vapour depositionIamraksa P., Lloyd N., Bagnall D.2008Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  19(2),pp. 179-182
  2
  5The study of using infrared as docking aid system for boatNakarith N., Iamraksa P.2015ACDT 2015 - Proceedings: The 1st Asian Conference on Defence Technology
  ,pp. 84-87
  2
  6TiOx concentration dependence of OPV efficiency optimizationKeawprajak A., Piyakulawat P., Wlosnewski J., Iamraksa P., Saekung C., Asawapirom U.2010Advanced Materials Research
  93-94,pp. 517-520
  1
  7Autonomous underwater vehicle for coastal surveySanitwong Na Ayutthaya S., Tiaple Y., Laitongdee K., Iamraksa P.2014Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 410-414
  1
  8Annual concentration report and emission sources analysis of the air pollutants measured by the air quality monitoring stationKhaenamkaew P., Raksawong S., Wongsorntam K., Khuntong S., Iamraksa P., Wutikhun T.2011American Journal of Environmental Sciences
  7(5),pp. 415-423
  1
  9Modification of optical properties of Si1-xGe x/p-Si(100) MQWs grown by LPCVD for photonic applicationsHashim M., Salih K., Bagnell D., Iamraksa P.2004Proceedings - Electrochemical Society
  7,pp. 299-303
  1
  10The designing of drifter buoy used as coastal ocean wave measuring systemAyutthaya S., Iamraksa P.2016Proceedings of the 12th ISOPE Pacific-Asia Offshore Mechanics Symposium, PACOMS 2016
  ,pp. 170-175
  0
  11Navigation and maneuvering investigation system based on infrared cameraSukprasertchai S., Ayutthaya S., Wangtong S., Iamraksa P.2018Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  2018-June,pp. 306-310
  0
  12The development of wave gauge using force sensitive resistorAyutthaya S.S., Iamraksa P.2021Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 2107-2115
  0
  13Land-based physical and biological environmental mitigation measures of a mega port construction in ThailandSaengsupavanich C., Saengsupavanich C., Chitsom L., Sanitwong-Na-Ayutthaya S., Iamraksa P., Wangtong S., Suknoi K., Yamongkol T., Tiamsawat Y., Ketin W., Krutta K.2023E3S Web of Conferences
  422
  0