ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2010 exDr Derek Clarke, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predicted effects of climate change, vegetation and tree cover on dune slack habitats at Ainsdale on the Sefton Coast, UK.", Journal of Coastal Conservation, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 115-125
2010 exนาย อนุศิษย์ แก้วประจักร, exนางสาว พิมพ์วิภา ปิยะกุลวัตร, exJoerg Wlosnewski, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ชัยยุทธ แซ่กัง, exดร. อุดม อัศวาภิรมย์ , "TiOx Concentration Dependence of OPV Efficiency Optimization", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010
2010 exนาย อนุศิษย์ แก้วประจักร, exนางสาว พิมพ์วิภา ปิยะกุลวัตร, exนาย อรรณพ คล้ำชื้น, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. อุดม อัศวาภิรมย์ , "Influence of crystallizable solvent on the morphology and performance of P3HT:PCBM bulk-heterojunction solar cells", Solar Energy Materials and Solar Cells, ปีที่ 94, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 531-536
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "SEM/EDS Morphological and Chemical Composition Identification of Particulate Matter Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island", Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 59-63
2010 exนาย อนุศิษย์ แก้วประจักร, exนางสาว พิมพ์วิภา ปิยะกุลวัตร, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. อุดม อัศวาภิรมย์ , "Phase separation study of PFTBzTT:PCBM by using crystallizable solvent and chemical post process", Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Vaterite Calcium Carbonate", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, อ.คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphologies, Elemental Compositions and Heavy Metals of Airborne Particulate Matters Collected from AQM Station", the Siam Physics Congress (SPC2010), 25 - 27 มีนาคม 2010, อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรรมชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งที่หาดเพคาบาน่า จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี", การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ ๓, 20 - 22 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exณัทธร แก้วภู่, exวราทิพย์ บัวแก้ว, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจาลองคณิตศาสตร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2010]