ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2022

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2022

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Flaws in coastal erosion vulnerability assessment: Physical and geomorphological parameters", Arabian Journal of Geosciences, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-17
2022 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEFFI HELMY ARIFFIN, exSUWAT BUAYAM, exLADDAWAN WIRAMITCHAI, exKAMONPOL KAYUNHA, exYAOWALUCK CHARUSEIAM, "Coastal protection by a stepped concrete revetment in Thailand", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 17, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 27-44
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exLee Shin Yun, exLee Hin Lee, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intertidal intercepted sediment at jetties along the Gulf of Thailand", Frontiers in Marine Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 970592-1-17
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEFFI HELMY ARIFFIN, exLee Shin Yun, exDunstan Anthony Pereira, "Environmental impact of submerged and emerged breakwaters", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า e12626
2022 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, "Genetic based algorithms to solving multi-quays berth allocation problem with setup time constraints", LogForum, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 505-515
Publish Year National Journal 3
2022 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าเรือสินค้าทั่วไป", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 154-163
2022 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด: กรณีศึกษาบริษัทรับขนส่งสินค้า", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 54-64
2022 inนางสาวแพรวพรรณ ออเรืองเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Input-output Analysis of the Maritime Industry in Thailand", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 57-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2022 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช, "An Economic Assessment on Two Investment Options for Bulk Sugar Dispensing Methods in The Warehouse of An Seaport Firm", ICLS2022 16th International Congress on Logistics and SCM Systems, 29 - 30 สิงหาคม 2022, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exVeerapas Na Roi-et, inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanticha Thanatakolsi, "A Comprehensive Investigation of the Impacts of Pesticides in Water Resources on Aquatic Plants Genotoxicity", The 8th International Conference on Water Resource and Environment (WRE2022), 4 พฤศจิกายน 2022, Xi'an สาธารณรัฐประชาชนจีน
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Successful Coastal Protection by Step Concrete Revetments in Thailand", 9th International Conference on Coastal and Ocean Engineering (ICCOE 2022), 8 - 10 เมษายน 2022, - ญี่ปุ่น
2022 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, exดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช, "Using meta-heuristics to solve a transportation scheduling problem in the steel making industry", The Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2022, 6 - 9 พฤศจิกายน 2022, Taichung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2022 exนางสาววรรณวนัช ฤดีจรัสวัลย์, exนางสาวณัฐชยา เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา, exนางสาวอัชฌานันท์ ศรีสม, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, "การศึกษาอุตสาหกรรมศักยภาพในรายจังหวัดบริเวณจุดผ่านแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565, 11 - 12 พฤษภาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2022]