ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2018

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of rainfall in the eastern Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155
Publish Year National Journal 2
2018 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, exนาวาโทมารุต ชาติพราหมณ์ , "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา การจัดการภัยแล้งในตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่", วารสารทางวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal), ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 12-28
2018 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานครประเทศไทยและซิดนีย์ออสเตรเลีย", วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2018 inศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Navigation and maneuvering investigation system based on infrared camera", The Twenty-eighth (2018) International Ocean and Polar Engineering Conference, 10 - 15 มิถุนายน 2018, Hokkaido ญี่ปุ่น
2018 inนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, exTrakarn Prapaspongsa, "การประเมินวัฎจักรชีวิตของระบบท่าเทียบเรือตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ", The 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA Food 2018) in conjunction with the 6th LCA AgriFood Asia and the 7th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) , 16 - 20 ตุลาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของพื้นที่การทำงานร่วมในบริเวณแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "การศึกษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพการตอบสนองคำสั่งซื้อโดยทันทีและทันเวลา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”, 18 - 19 ตุลาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
Publish Year International Copyrights 1
2018 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Vessel Chartering and Provision (an English text book for Vessel Chartering and Provision course, conducted by Maritime Transportation Program)", เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2018]