ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2009

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exChonwattana, S, exNaimsampao, T, "Coastal erosion through integrated management: A case of Southern Thailand", OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 307-316

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2009 exDr Derek Clarke, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbbott R, "Effects of climate change on the occurrence of wet slacks in the dune system at Ainsdale", Sefton Coastal Partnership Conference 2008 Seftons Dynamic Coast : Landform, Ecology and Management , 18 - 19 กันยายน 2009, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 exDr Derek Clarke, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predicted effects of climate change and sea level rise on water table levels and dune slack habitats", Changing Perspectives in Coast Dune Mangement, 31 มีนาคม 2009 - 3 เมษายน 2010, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2009]