ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2012

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (13 คน)
ในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Unwelcome environmental impact assessment for coastal protection along a 7-kmshoreline in Southern Thailand", Ocean & Coastal Management, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2012, หน้า 20-29
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exWenresti G. Gallardo, exEdsel Sajor, exWilliam W. Murray, "Constraints influencing stakeholder participation in collective environmental management", Environmental Earth Sciences, ปีที่ 66, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2012, หน้า 1817-1829
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Predicting and Mitigating Dredging Dispersion Impact: A Case of Phuket Port, Thailand", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 0072, ธันวาคม 2012, หน้า 687-692
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Optimising steel hub location in Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 397-414
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายหาดเลน...ต่างแนวทางแต่เป้าหมายเดียว", โยธาสาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 15-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Assessing and Mitigating Impacts of Shore Revetment on NeighboringCoastline", 2012 International Conference on Environment Science and Engieering , 7 - 8 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exเทอดเกียรติ สัตยารัฐ, exธีรพงษ์ แก้วศรี, "การปรับปรุงเขื่อนหินริมทะเลบนหาดเลน ณ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03&BudgetYear=2012]